Podpůrné informace

Podpůrné informace - Zkratky

Zkratky

ADR

 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

b.s. both sides obě strany
b/c

bulk cargo

hromadný náklad

B/L

Bill of Lading

konosament/náložný list

BAF

Bunker Adjustment Factor

palivová přirážka

C/L

Charter Party

smlouva o nájmu/provozu lodi

CAF

Currency Adjustment Factor

měnová přirážka

CMR - nákladní list

 

přepravní doklad v rámci úmluvy CMR

CMR - úmluva

 

mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě

colli

kolli

jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.

DTHC destination terminal handling charge manipulační výlohy v přístavu určení
DWCC

Deadweight cargo capacity

čistá nosnot lodi (max. nosnost nákladu)

DWT

Deadweight all told

hrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot, vody, výstroje a zásob v tunách)

eta

Expected time of arrival

předpokládané připlutí

etc

expected time of completion

předpokládané ukončení nakl./vykl.

etd

expected time of departure

předpokládané odplutí

ex. B/L

Exchange Bill of Lading

obchodovatelný konosament

FCL

Full Container Load

Úplný kontejnerový náklad

FIATA FCR

Forwarders Certificate of Receipt

FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)

FIO

free in and out

volně do a z lodi

FIOS

free in and out and free stowed

volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi (včetně štauerky)

FIOT

free in and out and free trimmed

volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky)

GA general average společná havárie
GRT

Gross Registered Ton

hrubá prostornost lodi v rejstř. Tunách

ICC

International Chamber of Commerce

Mezinárodní obchodní komora

INCOTERMS 2000

International Commercial Terms

Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek

JCD

 

Jednotná celní deklarace

JSD

 

 

karnet TIR

 

mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR (Úmluva TIR)

L/C letter of credit dokumentární akreditiv
LCL

less than container load

částečný náklad pro kontejner

Lo/Lo

Lift-on/Lift-off containership

kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů

lps

lumpsum

paušální dopravné

M/R

Mate´s Receipt

potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí   zboží na loď

m/s motor ship motorová loď
m/v motor vessel motorová loď
M/W

measurement/weight

míra, kubatura/váha

n.m. nautical mile námořní míle
NHM

Nomenclature Harmonisée Marchandises

označení pro Harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě

PLM

 

Překročená ložná míra

ppd

prepaid

vyplaceně

RID

 

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

Ro/Ro

roll on/roll off

lodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět.

RoLa

Rollende Landstrase

Kombinovaná doprava silnice/železnice

SGS

 

jméno nezávislé kontrolní společnosti

SMGS

 

Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží

t/s transhipment průběžná doprava (s překladem v jiném přístavu)
TBA

to be announced

bude vyhlášeno

TCP

 

Tranzitní celní prohlášení

TEU

Twenty-Foot-Equivalent Unit

označení dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C jako kapacitní jednotky

THC terminal handling charge manipulační výlohy v přístavu

Kontaktujte nás