Podpůrné informace

Podpůrné informace - Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 s účinností od 25. 5. 2018

 

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

Tímto Vám sdělujeme, že pro nás ve společnosti Anker Shipping s.r.o., sídlem Hradešínská 2410/59, 101 00 Praha 10, Česká republika, anker@anker-shipping.cz, je ochrana vašich údajů stejně důležitá jako pro vás. Naše webové stránky jsou vytvořeny tak, abyste je mohli navštívit bez nutnosti prozradit svou identitu nebo jakékoliv osobní údaje. 

V případě, že se nám rozhodnete poskytnout své osobní údaje (informace, pomocí kterých lze identifikovat Vaši osobu - např. jméno a příjmení, e-mail apod.), společnost Anker Shipping s.r.o., coby správce zpracuje Vaše údaje výhradně za účelem poskytnutí přepravních, logistických 
a poradenských služeb, popřípadě za účelem podpory vztahu se zákazníkem (např. formou nezávazné nabídky nebo newsletteru) a provádění hospodářského průzkumu v mezích oprávněného zájmu v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“)

V rámci plnění zakázky mohou být Vaše údaje poskytnuty ke shora uvedeným účelům našim smluvním subdodavatelům (přepravci, rejdaři, aerolinky, železniční přepravci, speditéři, skladníci, poskytovatelé logistických služeb; agenti, celní agenti atd.). Za účelem plnění smlouvy může být nezbytné předat Vaše údaje příjemcům zprostředkování služeb v třetích zemích. Tito příjemci zprostředkování služeb zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na svou vlastní odpovědnost a sami jsou správci odpovědnými za dodržování předpisů nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Posléze provedeme zúžení uložených dat při dodržení příslušných zákonných ustanovení, popřípadě předepsaných lhůt archivace.

Můžete u nás uplatnit právo na poskytnutí informace o osobních údajích, jež se týkají Vaší osoby, dále právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a také právo na přenositelnost údajů. Souhlas se zpracováním údajů, který jste nám udělili, můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo dopad na právoplatnost zpracování prováděného na základě souhlasu do okamžiku odvolání. U dozorového úřadu pak můžete také podat svou stížnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování Vašich údajů je nezbytné v souvislosti se smlouvou, kterou s námi uzavřete; bez poskytnutí potřebných údajů není možné uskutečnit přepravní, logistické a poradenské služby ani udržovat vztah se zákazníkem.

1.   Vysvětlení pojmů

1.1  Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjek túdajů.

1.2  Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

1.3  Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.

1.4  Databáze je interní seznam údajů o fyzických osobách a jejich osobních údajů, vedená správcem.

1.5  Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

1.6  Cookies jsou malé množství dat, které WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

2.   Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících zásad

2.1  Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků.

2.2  Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.

2.3  Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů.

2.4  Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné.

2.5  Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3.   Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

3.1  Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem, objednávkou či telefonicky.

3.2  Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy jedobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

3.3  Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.

3.4  Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4.   Účely zpracování

4.1  Správce zpracovává Osobní údaje pro následujícíúčely:

-  vyřízení objednávky.
-  vyřízení reklamace.
-  uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek.
-  reakce a zodpovězení Vašich dotazů.
-  naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
-  marketingové a obchodní nabídky správce.
-  vedení databáze fyzických osob.
-  ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5.   Práva a povinnosti subjektů údajů

5.1  Subjekt je povinen předat správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

5.2  Subjekt je povinen správci umožnit ověření poskytnutých údajů.

5.3  Subjekt má právo od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům.

5.4  Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů.

5.5  Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů.

5.6  Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů.

5.7.  Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.

5.8.  Svá práva může subjekt uplatnit:

5.8.1  Telefonicky nebo osobně v sídle společnosti v pracovní době: 09:00 –17:00
5.8.2  Datovou schránkou: 8aknau5
5.8.3  Emailem: anker@anker-shipping.cz
5.8.4  Poštovní zásilkou podepsanou úředně ověřeným podpisem

6.   Práva a povinnosti správce

6.1  Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů.

6.2  Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.

6.3  Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.

6.4  Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.

7.   Oprávněný zájem správce – účely

7.1  Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.

7.2  Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce. Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.

7.3  Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8.   Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1  Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.

8.2  Subjekt údajů může dle bodu 5.7. tento souhlas kdykoli odvolat.

8.3  Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9.   Způsob zpracování osobních údajů

9.1  Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně.

9.2  Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.

9.3  Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10.  Cookies

10.1  Správce může na svých internetových stránkách používat „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.

11.  Aktuálnost a platnost

11.1  Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce upravovat či doplňovat.  O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.

11.2  Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 17. května 2018


Kontaktujte nás